Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 23 trang 218 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chứng minh rằng

Chứng minh rằng

a) \({{1 - \cos 2a + \sin 2a} \over {1 + \cos 2a + \sin 2a}} = \tan a\)

b) \({{\cot a + {\mathop{\rm tana}\nolimits} } \over {1 + \tan 2\tan a}} = 2\cot 2a\)

c) \({{\sqrt 2  - {\mathop{\rm sina}\nolimits}  - \cos a} \over {\sin a - \cos a}} =  - \tan \left( {{a \over 2} - {\pi  \over 8}} \right)\)

d) \(\cos 2a - \cos 3a - \cos 4a + \cos 5a =  - 4\sin {a \over 2}\sin a\cos {{7a} \over 2}\)

Gợi ý làm bài

a)

\(\eqalign{
& {{1 - \cos 2a + \sin 2a} \over {1 + \cos 2a + \sin 2a}} \cr
& = {{2{{\sin }^2}a + 2\sin a\cos a} \over {1 + 2{{\cos }^2}a - 1 + 2\sin a\cos a}} \cr} \)

\( = {{2\sin a(\sin a + {\mathop{\rm cosa}\nolimits} )} \over {2\cos a(\sin a + \cos a)}} = \tan a\)

b) \({{\cot a + \tan a} \over {1 + \tan 2a\tan a}} = {{{1 \over {\tan a}} + \tan a} \over {1 + {{2tana} \over {1 - {{\tan }^2}a}}}}\)

\( = {{1 + {{\tan }^2}a} \over {\tan a}}:{{1 - {{\tan }^2}a + 2{{\tan }^2}a} \over {1 - {{\tan }^2}a}}\)

\( = {{1 - {{\tan }^2}a} \over {\tan a}} = 2\cot 2a\)

c) \({{\sqrt 2  - \sin a - \cos a} \over {\sin a - \cos a}} = {{\sqrt 2  - \sqrt 2 sin(a + {\pi  \over 4})} \over {\sqrt 2 sin(a - {\pi  \over 4})}}\)

\( = {{1 - \sin (a + {\pi  \over 4})} \over {sin(a - {\pi  \over 4})}} = {{sin{\pi  \over 2} - sin(a + {\pi  \over 4})} \over {sin(a - {\pi  \over 4})}}\)

\(\eqalign{
& = {{\cos \left( {{a \over 2} + {{3\pi } \over 8}} \right)sin\left( {{\pi \over 8} - {a \over 2}} \right)} \over {2sin\left( {{a \over 2} - {\pi \over 8}} \right)\cos \left( {{a \over 2} - {\pi \over 8}} \right)}} \cr
& = {{sin\left( { - {a \over 2} + {\pi \over 8}} \right)sin\left( {{\pi \over 8} - {a \over 2}} \right)} \over {sin\left( {{a \over 2} - {\pi \over 8}} \right)sin\left( {{a \over 2} - {\pi \over 8}} \right)}} \cr} \)

\( = {{ - sin\left( {{a \over 2} - {\pi  \over 8}} \right)} \over {\cos \left( {{a \over 2} - {\pi  \over 8}} \right)}} =  - \tan \left( {{a \over 2} - {\pi  \over 8}} \right)\)

d) 

\(\eqalign{
& \cos 2a - \cos 3a - \cos 4a + \cos 5a \cr
& = (\cos 2a - \cos 4a) + (\cos 5a - \cos 3a) \cr} \)

\(\eqalign{
& = - 2\sin 3a\sin ( - a) - 2\sin 4a\sin a \cr
& = 2\sin a(\sin 3a - \sin 4a) \cr} \)

\(\eqalign{
& = 4\sin a\cos {{7a} \over 2}\sin \left( { - {a \over 2}} \right) \cr
& = - 4\sin {a \over 2}\sin a\cos {{7a} \over 2} \cr} \)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan